Ga naar de inhoud

Samenwerken in de wijk

  In wijk, dorp, regio, buurt samen werken aan wat er toe doet: positieve gezondheid, sociale energietransitie, wonen, gezonde leefomgeving en democratische vernieuwing. Met professionals, bewoners, ondernemers, overheid en samenleving een integrale toekomstvisie ontwikkelen en realiseren voor de regio/wijk/gemeente/dorp/buurt. Op gelijkwaardige basis stap voor stap een welzijnseconomie realiseren die perspectief biedt.

  Mensen maken de wijk

  Een wijk begint en eindigt bij mensen die in de wijk wonen, samen leven, zich met hart en ziel inzetten voor de wijk en elkaar. Jonge, oude en nieuwe mensen die elkaar kennen, ontmoeten in de leefwereld, naar elkaar omzien en elkaar weten te vinden als dat nodig is. Die de echte vragen en behoeften van bewoners en het gebied kennen, in kaart kunnen brengen. Straten, tuinen, parken schoonhouden, levendiger, groener en mooier maken. Initiatief nemen voor ontwikkeling en zelfbeheer van ontmoetingsplekken, groen en speeltuinen, doen wat nodig is om de wijk leefbaar te houden. Zich duurzaam inzetten voor sport, cultuur, onderwijs, veiligheid, wonen, gezondheid, zorg, werk en groen. Gezien, gehoord, gewaardeerd en geholpen worden in al hun talenten, mogelijkheden, kwetsbaarheden en tekorten. Een gedeelde toekomstvisie bezielen met verhalen die mensen, organisaties en ondernemers inspireren om aan te sluiten. Om op gelijkwaardige basis mee te doen, zelf een initiatief te starten of samen aan de slag te gaan. Ontdek met elkaar hoe gemeenschapskracht werkt.

  Werken vanuit de gemeenschap, leefwereld

  Steeds meer organisaties en professionals werken gebiedsgericht in wijk, buurt en regionaal. Zoeken aansluiting bij praktijken en initiatieven van bewoners(organisaties), vrijwilligers, ondernemers en (ervarings)deskundigen die in het gebied wonen, leven en werken. Die dichtbij huis problemen oplossen, elkaar vinden als mens, mensen bij elkaar brengen en vanuit intrinsieke motivatie aan de slag gaan met grote vraagstukken, een motor van verandering zijn. Met elkaar persoonlijke doelen bereiken, talenten ontwikkelen en een infrastructuur realiseren voor ontmoeting en contact, dialoog & debat, onderzoek & informatie, leren en ontwikkelen, burenhulpdiensten, gezond samen leven en meer. Dit vraagt duurzame verbondenheid en betrokkenheid van professionals, creativiteit en ondernemerschap. Om met elkaar te ontdekken wat nodig en mogelijk is, perspectief biedt. Om aan te kunnen sluiten bij urgentie, vragen, kansen, actualiteit en collectieve initiatieven. Om vanuit ongelijke inwoners een duurzame infrastructuur voor gemeenschapskracht te realiseren zodat bewoners perspectief hebben, bieden en meer kunnen bereiken in en voor hun wijk, buurt, regio.

  In wijkdialogen samen verder komen

  Mensen zijn positiever over samenleven in de buurt dan over de samenleving als geheel. In wijkdialogen komt positieve bewonersenergie vrij, tot groei en bloei en krijgt gemeenschapskracht meer ruimte in wijk, buurt, straat, op school. Kan het weefsel binnen en tussen wijken, buurten en netwerken sterker worden. Een dialogische aanpak helpt om elkaar en wat er nodig is gemakkelijker te kunnen vinden, om met en van elkaar te leren, mensen en initiatieven te verbinden, versterken en verrijken. Samen te werken aan wat er toe doet, de moeite waard is: positieve gezondheid, een zorgzame gemeenschap, sociale energietransitie, gezonde leefomgeving, democratische vernieuwing en meer. Met professionals, bewoners, ondernemers en samenleving een toekomstvisie ontwikkelen. Op gelijkwaardige basis dichtbij huis stap voor stap een gedeeld perspectief dichterbij brengen. Samen te werken aan een verbonden wijk en gezamenlijke doelen in een beter samenspel tussen partijen in een wijkaanpak met perspectief.

  Duurzame regie, richting & afspraken

  Een effectieve wijkaanpak vraagt structurele regie, richting en afspraken vanuit een nieuw perspectief dat bindt en inspireert. Die duurzame betrokkenheid van sleutelfiguren en houdbare beslissingen voor de lange duur mogelijk maakt. Met heldere afspraken tussen partijen in de vorm van een wijkpact/contract. Met meer bestaanszekerheid en perspectief kunnen inwoners, initiatieven en organisaties echt van betekenis zijn. Kunnen mensen dichtbij huis aan de slag met grote uitdagingen die toewijding en bezieling vragen: Gelijke kansen voor iedereen, Sociale en duurzame energietransitie, Gezonde en beweegvriendelijke wijken, Gezond opgroeien, tegengaan polarisatie, dichten van de kloof en weerbare mensen. Krijgen betrokken organisaties en professionals ruimte voor innoveren, aansluiten bij urgentie, wat nodig en mogelijk is, bij kansen en actualiteit van mensen en collectieve initiatieven in wijk, buurt en regio. Kunnen inwoners, professionals en instituties hun rol vanuit de bedoeling invullen en kan het vertrouwen groeien.

  Welzijnseconomie als wenkend perspectief

  Er is een beweging naar een brede lokale welzijnseconomie (brede welvaart), eerlijker verdeling van rijkdom en focus op lokale waardecreatie in plaats van op groei door uitbuiting en uitputting. Geïnspireerd op voorbeelden uit het buitenland staat het creëren van waarde en zinvol werk in/vanuit en voor de lokale gemeenschap voorop, rekening houdend met ongelijke posities. Dit krijgt vorm in lokale energiecooperaties, zorgzame gemeenschappen, bewonersbedrijven, sociale ondernemingen, zelfbeheer van groen, speeltuinen, voedseltuinen en buurtcentra en meer. Door communitybuilding krijgt talent en creatieve energie ruimte, wordt gewerkt aan perspectief, ook in breder verband. Via sociale verbanden, netwerken, werk, onderwijs, zorg, welzijn, wonen, kunst en cultuur en meer. Aan een nieuw verbindend verhaal van binnenuit met participatiekunst, aansprekende succesverhalen en dialoogbijeenkomsten die inspireren om mee te doen. Door wijkwelvaartswerk, het stimuleren van geldstromen binnen de wijk, lokaal ondernemerschap, lokaal inkopen, lokaal aan/uitbesteden, lokale banen en een lokale munt. Ook denkkaders, concepten en tools om het zelf/samen anders te doen en de impact in beeld te brengen worden in de wijk/buurt ontwikkeld. Dit geeft wijkbewoners perspectief, de mogelijkheid om kansen te benutten en om een gelukkig en gezond mens te zijn.

  Meer eigenaarschap bij bewoners, in de wijk

  Inwoners en ondernemers maken en bezielen de wijk. Nemen meer verantwoordelijkheid en regie in maatschappelijke opgaves en veranderen het speelveld. Nemen initiatief en laten zich horen in uitdagingen rond de omgevingswetenergietransitie en woonopgave. Gaan lokaal in gesprek, op onderzoek en in dialoog met jongoud en nieuw over de toekomst van de stad en concreet aan de slag. Maken afspraken over wat er met inbreng/uitkomsten gebeurt. Vragen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om initiatieven mee mogelijk te maken, om houdbare beslissingen voor de lange duur. De maatschappij is sterker dan de overheid. Dit verandert verhoudingen, het speelveld en democratisch samenspel in de wijk. Herstel van vertrouwen tussen overheid en bewoners vraagt een nieuwe cultuur die perspectief biedt. Vernieuwing van de lokale democratie, gezaghebbende systemen en processen als basis voor een nieuwe toekomst.