Ga naar de inhoud

Echte participatie, wat werkt?

  Participeren is spannend, vraagt moed van overheid en burgers en een lange adem. Hoe gaan we om met verschillende perspectieven, wensen, ambities en mogelijkheden in grote maatschappelijke opgaves? Hoe kan energie, kennis en wijsheid van alle betrokkenen tot zijn recht komen? Hoe te bouwen aan vertrouwen, aan een sterke lokale democratie, aan transparante, democratische en inclusieve besluitvorming? Met welke live, hybride en digitale instrumenten? Wat werkt wel en niet?

  Initiatief & invloed van inwoners

  Inwoners en ondernemers nemen meer eigen verantwoordelijkheid en regie in maatschappelijke opgaves. Betrokkenen roeren zich in maatschappelijke opgaves, nemen verantwoordelijkheid, posities en initiatief om doelen te bereiken, het speelveld te veranderen. Nemen initiatief en laten zich horen in uitdagingen rond de omgevingswet, energietransitie en woonopgave. Gaan lokaal in gesprek, op onderzoek en in dialoog met jong, oud, nieuw en iedereen over de toekomst van de stad en ook concreet aan de slag. Maken afspraken over wat er met inbreng/uitkomsten gebeurt. Vragen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om initiatieven mee mogelijk te maken. Een zorgvuldig proces, heldere afspraken en onafhankelijke begeleiding in co-creatie kan samen werken gemakkelijker en leuker maken en levert ook inhoudelijk veel op.

  Dialoog voor participatie & lokale democratie

  Toenemende spanningen in de samenleving en slinkend vertrouwen vragen aandacht voor echte participatie en (lokale) democratie. Bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven willen meedenken en invloed uitoefenen op beleid en plannen die invloed hebben op de leefomgeving. Meewerken aan een omgevingsvisie en omgevingsplan, in maatschappelijke vraagstukken en specifieke opgaves. Gedeeld eigenaarschap vormgeven door ontwerp en co-creatie met betrokkenen. Het belang van de waarderende dialoog wordt steeds meer gezien. Ontdek de mogelijkheden van dialoog als participatie instrument, voor het versterken van de lokale democratie.

  Verdieping participatieve democratie

  Er zijn veel mogelijkheden om participatie in het democratisch samenspel te verbreden en verdiepen. Met stadsgesprekken, dialoog & debat, burgerpanels & burgerberaden, burgerbegrotingen & burgeraudits, wijkanalyses & wijkagenda’s. En een groeiend aantal digitale mogelijkheden om de lokale democratie te versterken. Inclusie en diversiteit vraagt aandacht voor het midden en tegenspraak in het ontwerp. Onafhankelijke ondersteuning van groepen die niet vanzelf meepraten, meedoen en meetellen helpt. Ontmoeting & dialoog tussen actieve bewoners, experts, overheden, bedrijven en kennisinstituten ook. Het gezamenlijk vormgeven van een participatie-dialoog kan een eerste stap zijn. Het vormgeven van een participatieplan met betrokkenen een vervolg.

  Meedoen gemakkelijk maken

  De beweging van bewonersparticipatie naar overheidsparticipatie verandert het speelveld. Er ontstaan nieuwe verbanden, allianties, kaders en (beslis)regels voor zeggenschap. Er wordt meer lokaal uit/aanbesteed en ingekocht en gewerkt met social deals. Er ontstaan nieuwe vormen van democratie, participatie & inclusie zodat meer mensen mee kunnen praten, doen en beslissen. De complexiteit van besluitvormingsprocessen vraagt veel inzet en een lange adem van inwoners en andere betrokkenen. Maatwerk en onafhankelijke begeleiding en ondersteuning van groepen die niet vanzelf meetellen maakt meedoen gemakkelijker, vergroot het vertrouwen en levert een rijkere oogst.

  Dialogisch met en van elkaar leren

  Wat kunnen professionals, raadsleden, maatschappelijke organisaties en (bewoners)initiatieven met en van elkaar leren? In een waarderende dialoogbijeenkomst onderzoeken we met elkaar wat werkt in Burgerparticipatie en wat dit vraagt. Je ervaart wat waarderend onderzoek met collega professionals en bewonersorganisaties brengt. We delen ervaringen en dromen en sluiten af met het oogsten van inzichten en vervolgacties. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en een vervolg voor je eigen praktijk. Met ideeën voor ontwerp en co-creatie van dialoogprocessen die de collectieve energie, kennis en wijsheid (in de wijk) tot groei en bloei brengen.

  Samen kom je verder!

  Laat je inspireren door ervaringen in andere gemeenten, collega’s uit andere organisaties, andere perspectieven en ontdek wat werkt. Deel ervaringen en dromen, ontdek wat er mogelijk is, hoe de lokale democratie er uit kan zien, en wat dit vraagt. Om met en van elkaar te leren en verder te komen in democratische vernieuwing.