Ga naar de inhoud

Dialoogplein Regio Utrecht: Actieve Mobiliteit

  Dialoogplein Regio Utrecht richt zich op samenwerking op regionaal, provinciaal en lokaal niveau vanuit verschillende perspectieven rond complexe opgaven. Zoals het met betrokkenen onderzoeken, verdiepen en verder brengen van de opgave  gezond stedelijk leven in de regio voor iedereen vanuit een Integraal ruimtelijk perspectief en in context van het klimaatakkoord. De regie van complexe opgaves ligt veelal bij regionale overheden/organen en samenwerkingsverbanden zoals provincie Utrecht, Metropoolregio Utrecht en GROZ Utrecht. Regionale dialoogactiviteiten worden in samenwerking met lokale dialooginitiatieven uitgevoerd. 

  Waarom Ontmoeting & dialoog?

  Ontmoeting & dialoog helpt om elkaar te begrijpen, thema’s open bespreekbaar te maken, meer zicht te krijgen op het geheel, verschillende perspectieven, een hoopvolle toekomst en op wat werkt. Alleen met elkaar krijgen we een goed beeld van samen leven in tijden van crisis, wat mogelijk en nodig is, zich ontvouwt. Alleen door bubbels, mensen en perspectieven te verbinden, broed- en ontmoetingsplaatsen te maken, met elkaar te oogsten komen we verder in de opgaves waar we voor staan.  

  Regiodialoog Actieve mobiliteit

  De Regiodialoog Actieve Mobiliteit  in Bunnik, De Bilt en Houten gericht op een gezonder alternatief voor verbreding van de A27. In het kader van de provinciale opgave Utrecht Nabij en de context van de regionale klimaattafels duurzame mobiliteit. Op co-creatie van een regionale proeftuin/voorbeeldregio in samenwerking tussen overheden, industrie, kennisinstellingen en bewonersverbanden. Op realisatie van een goed netwerk voor voetgangers, fietsers en OV en nabijheid van werk, recreatie & voorzieningen. Op 30 juni 2022 vond een eerste verkennende regiodialoog plaats.

  Dialoogplein Regio Utrecht

  Dialoogplein Regio Utrecht is een structurele plek voor samen werken aan lokale betrokkenheid en democratische vernieuwing. Een fysieke en virtuele plek in je eigen woon & leefomgeving. Waar samen gedachten en ideeën gevormd, verdiept en herzien worden. Waar begrip ontstaat voor anderen en waar je samen tot betere en gedragen oplossingen komt. Waar nieuwe vormen en mogelijkheden van participerende democratie kunnen ontstaan rond alle mogelijke thema’s, zoals zorgen over hangjongeren, dubbele vergrijzing, nieuwe omgevingsplannen, sociaal beleid en de zorg voor het openbaar groen, water en luchtkwaliteit, winkelsluitingstijden, sportvoorzieningen, windparken, et cetera … 

  Michiel van Weele, Kracht van Utrecht

  Michiel van Weele woont en werkt in De Bilt, is klimaatwetenschapper bij het KNMI, voormalig raadslid in De Bilt, een van de trekkers van De Kracht van Utrecht en organisator van de regionale klimaattafel rond mobiliteit waar gemeenteraadsleden uit de provincie Utrecht bij zijn aangesloten. Michiel zet zich in voor een woonomgeving waar lopen, fietsen en het OV pakken vanzelfsprekend is, en waar mensen elkaar gemakkelijk ontmoeten. Voor een samenleving met minder autoverkeer in de woonomgeving. Voor meer welzijn, samenleven, gezondheid, natuur, een beter milieu en gezond klimaat. Hij wil mensen bij elkaar brengen die op een plezierige manier de eigen omgeving willen vormgeven. In een Regiodialoog Actieve Mobiliteit met lokale groepen in Bunnik, Houten, Nieuwegein, de Bilt en Utrecht.

  Wilma de Buck, DialoogWerkt

  Wilma de Buck woont, leeft en werkt in Utrecht, ontwikkelt en verandert in dialoog in wijk/buurt, dorp/stad en regio. Verzorgt  dialoogbijeenkomsten, trainingen en workshops Waarderende dialoog, Ubuntudialoog, Socratische gesprekken, Moreel Beraad, Jam Cultures en meer. Is initiatiefnemer van DialoogWerkt, Dialoogplein Regio Utrecht & Utrecht in Dialoog en begeleidt verschillende lokale dialooginitiatieven. Is als bewoner actief in de Wijkcooperatie Griftstroom, Wijkwijzernoordoost, Voetgangersvereniging Utrecht, Omzien naar Elkaar & de Kracht van Utrecht. Werkt samen in dialoogtrajecten, workshops, trainingen, coaching en advies op maat om met elkaar vanuit een breder (in)zicht stap voor stap een betere toekomst te realiseren. Met aandacht voor het geheel, mens, natuur, verschillen en vooral ook collectieve wijsheid en kracht.